Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Điện Biên  - TP.Thanh Hóa

Tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thanh Hóa đến năm 2025

Đăng lúc: 10:14:45 30/01/2023 (GMT+7)
100%

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ban hành Kết luận số 624-KL/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

636378803.jpg

Theo đó, để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 như sau: 100% chợ kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối nông sản, thực phẩm, bếp ăn tập thể đáp ứng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận; 95% trở lên số cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. 70% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn, có xác nhận. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 7 người/100.000 dân. 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, trong đó có 20% trở lên đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, sẽ tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19-1-2017 cùa Ban Bí thư, Luật An toàn thực phẩm, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Quán triệt sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, chi đạo, quản lý thống nhất của Chính quyền, sự tham gia tích cực, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; đưa các chỉ tiêu về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở từng địa phương, đơn vị.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn; tăng cường giám sát, phản biện đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về sản xuất kinh doanh thực phẩm; phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, các điển hình trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của tỉnh.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi an toàn; chính sách khuyến khích áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hệ thống kiểm soát chất lượng tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh, cung ứng thực phẩm an toàn, ưu tiên các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn theo phương pháp hữu cơ, không dùng hóa chất độc hại.

Đẩy mạnh xây dựng mô hình và mở rộng sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm an toàn: Ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn; các nhà máy chế biến thực phẩm, rau, củ, quả gắn với vùng nguyên liệu để tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn, có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao. Tập trung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng và các khu vực có điều kiện trở thành khu vực sản xuất sản phâm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao, có thương hiệu, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, nhất là các sản phẩm chăn nuôi chủ lực. Đẩy mạnh xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn, cơ sở giết mổ tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm; ngăn chặn, xóa bỏ các chợ, điểm kinh doanh thực phẩm, cơ sở giết mổ không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm; giám sát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm đưa vào chế biến trong bếp ăn tập thể; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, tại các bếp ăn tập thể, nhất là tại các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, công nhận và nhân rộng mô hình xã an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm nâng cao.

Tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn: Ban Cán sự đảng UBND tinh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thực phẩm, nông sản sản xuất trên địa bàn tỉnh, nhất là các sản phẩm chất lượng cao, an toàn; tổ chức các phiên chợ “Tuần nông sản, thực phẩm an toàn xứ Thanh” tại các địa phương trong nước, nhằm thúc đẩy liên kết và tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn của tỉnh. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đưa thực phẩm, nông sản an toàn của các địa phương trong tỉnh vào các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi; phát triển thương mại điện tử phục vụ kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, nhất là ở các thành phố, thị xã. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất liên kết tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, chất lượng cao; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản, thực phẩm chủ lực, có lợi thế của tỉnh; triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các sản phẩm thực phẩm an toàn.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm: Tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát an toàn thực phẩm thôn (tổ dân phố), Tổ giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ. Các cơ quan chức năng tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông sản, thực phẩm và sử dụng chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, bảo đảm không chồng chéo, không trùng lắp, không gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm, phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm để kịp thời phát hiện, cảnh báo, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý triệt để theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ sản phẩm nồng sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ và sản phẩm nông sản, thực phẩm từ bên ngoài đưa vào tỉnh tiêu thụ. Quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý về an toàn thực phẩm; ưu tiên đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, lấy mẫu, phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã. Thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phấm, quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, chất phụ gia, chất hỗ trợ trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm các cấp có kiến thức về an toàn thực phẩm; 95% trở lên người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức về an toàn thực phẩm. Quan tâm bố trí ngân sách nhà nước và huy động các nguồn hợp pháp khác để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan chuyên môn, các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm và chuyền giao tiến bộ kỹ thuật bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.  
Theo Báo Thanh Hóa

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
723
Hôm qua:
1638
Tuần này:
723
Tháng này:
25547
Tất cả:
850935

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289